Regulamin portalu

 1. Home
 2. Regulamin portalu

REGULAMIN PORTALU

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Strona internetowa dostępna pod domeną ortopediainfo.pl jest portalem medycznym (zwanym dalej „Portalem”), zawierającym artykuły dotyczące schorzeń ortopedycznych.
 2. Właścicielem Portalu jest Rafał Mikusek zam. w Warszawie (zwany dalej „Właścicielem”).
 3. Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca Portal (zwana dalej „Użytkownikiem”).
 4. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera zasady korzystania z Portalu.
 5. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

§ 2. Charakter treści zamieszczonych na Portalu

 1. Informacje zamieszczone na Portalu nie stanowią porad medycznych, wskazówek leczenia czy też wskazań sposobów leczenia i nie mogą być traktowane jako narzędzie do samodzielnego diagnozowania lub leczenia chorób bądź urazów. Informacje uzyskane z artykułów lub materiałów dostępnych na Portalu nie zastąpią wizyty i konsultacji u lekarza specjalisty.
 2. Właściciel oraz autorzy treści zamieszczanych na Portalu dołożyli starań, aby były one zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Jednocześnie, w związku z ciągłym i dynamicznym rozwojem nauk medycznych, Właściciel nie gwarantuje, że treści zamieszczone na Portalu wyczerpują całą dostępną wiedzę medyczną na dany temat, a także, że są w pełni aktualne lub kompletne, jak również nie ponosi on odpowiedzialności za niewłaściwe zrozumienie treści i jakiekolwiek wynikające z tego konsekwencje.

§ 3. Korzystanie z Portalu

 1. Użytkownik jest uprawniony do bezpłatnego, cyfrowego korzystania z portalu za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Podczas cyfrowego korzystania z Portalu mogą pojawić się niezależne od Właściciela błędy techniczne. Właściciel nie odpowiada za błędy i przerwy w działaniu Portalu wynikające z przyczyn od Właściciela niezależnych, w szczególności powstałe z siły wyższej, awarii systemów informatycznych, czy też z powodu niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami działań osób trzecich.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępu do Portalu.
 4. Sposób i jakość wyświetlania materiałów umieszczonych na stronie może różnić się w zależności od rodzaju urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, specyfikacji technicznej tego urządzenia oraz oprogramowania używanego do przeglądania Portalu.
 5. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu.
 6. Zabronione jest korzystanie z Portalu przez Użytkownika w sposób bezprawny, w celu obejścia prawa lub niezgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz sprzeczny z netykietą.
 7. Portal wykorzystuje pliki cookies dla celów technicznych.

§ 4. Ochrona prawna treści zamieszczonych na Portalu

 1. Wszelkie materiały zawarte na Portalu, w tym m.in. artykuły, grafiki, animacje lub filmy stanowią własność Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów i podlegają ochronie na mocy polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego oraz przepisów o własności intelektualnej.
 2. Prawa do Portalu, wyróżniającego go znaku graficznego (logo), a także wszelkich zamieszczonych na nim materiałów lub informacji przysługują Właścicielowi lub innym osobom uprawnionym. Jakiekolwiek ich kopiowanie, wykorzystywane lub rozpowszechniane jest zabronione.
 3. Wykorzystanie materiałów należących do Właściciela jest dopuszczalne jedynie za jego uprzednią zgodą, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Wszelkie przypadki naruszeń praw autorskich przysługujących Właścicielowi będą zwalczane na drodze postępowania sądowego oraz zgłaszane organom ścigania.
 4. Na stronie mogą pojawić się linki oraz odesłania do innych stron internetowych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na innych stronach oraz za prawidłowość działania innych stron.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. W przypadku zmiany regulaminu Właściciel będzie informował Użytkowników o dokonanych zmianach, poprzez ogłoszenie umieszczone na Portalu.
 3. Wszelkie sugestie, uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Portalu Użytkownik powinien zgłaszać Właścicielowi za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Portalu lub poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@ortopediainfo.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.